invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Saturday, November 17, 2012

Saul via John Smallman, 11 november 2012

Saul via John Smallman, 11 november 2012


Era höga förhoppningar och förväntningar är helt berättigade.


Mänsklighetens framsteg mot uppvaknandet går helt klart sabbare och snabbare då slutet av 2012 närmar sig. Inflytandet från Guds Kärleksfält som omsluter planeten fortsätter att intensifieras då fler och fler av er gör intentionen att bara vara kärleksfulla, oberoende av förhållandena i vilka ni finner er själva. Ni har faktiskt ingen aning om hur kraftfull denna intention är när den hålls av så många av er, även om procentuellt räknat av planetens befolkning det skulle förefalla att ni inte är så många och det skulle därför förväntas att ha en mycket liten effekt. Men, Kärlek har en enorm hävstångseffekt! Och det är med Detta som ni engagerar er så entusiastiskt och beslutsamt. 

Kärlek är oövervinnlig; ni vet det; och nu blir sanningen av detta ganska uppenbart för de som önskar att veta det. Snart blir det omöjligt att inte vara medveten om den allsmäktiga kraft som Kärlek har och riktar, då svepande förändringar tack vare dess inflytande ger effekt runt hela världen. Men, med er fria vilja, att vara blind inför detta är naturligtvis en möjlighet för de som inte vill eller vägrar att acceptera det uppenbara. Det blir en olyckligt val för de som gör det, för glädjen och firandet som nu kommer att utvecklas kommer helt och hållet att hela till och med de mest allvarliga skador sjukdomar, fysiska och psykologiska, som drabbat mänskligheten.

Ni har åkt berg-och-dal-bana – långa, sakta, smärtsamma stigningar till höjder från vilka en glimt av en underbar framtid kunde kortvarigt få ses, följt av en mycket snabb nedgång tillbaka in i smutsen av den illusoriska världen. Slutet på detta ridande är emellertid på toppen och inte botten, och ni är vid de sista stadierna av den slutliga uppstigningen. Därifrån går ni in i den nya åldern som profetiorna har talat om och utlovat sedan ögonblicket av synbar separation från er Fader och från Verklighet. 

Era höga förhoppningar och förväntningar är helt berättigade då ni för er igenom de slutliga stadierna på er resa hem. Det finns ingen anledning till att hålla fast vid några tvivel om slutresultatet som väntar på er, för den gudomliga planen att föra er hem till Verklighet, vilket har pågått sedan eoner av Jordetid, är er Faders Vilja, och vad han Vill uppnås alltid. Håll istället fast vid och tillåt er själva att smälta in med Kärleksfältet som omger er. När ni smälter in med det behöver ni inte längre hålla fast för ni har tagit beslutet att vara en evig och oskiljaktig del av det, befriad från lidandet och bekymren i illusionen och, därför konstant hållen i dess kärleksfulla omslutande. I det tillståndet delar ni kärleken inom er med alla som ni interagerar, inspirerar och lyfter upp så att de också kan smälta in och integrera med detta medkänsliga, accepterande, förlåtande och evigt kärleksfulla fält, vilket sveper upp er, med sig mot era himmelska hedersutnämningar och belöningar. 

Förskjutningen i energi som äger rum över hela planeten är i sanning helt förbluffande när man jämför det nuvarande energitillståndet med hur det har varit under de senaste decennierna. Fundamentalt så har många människor under de sista tre eller fyra åren vuxit in till en sorglig insikt att inflexibilitet inte är ett tecken på styrka, utan på inkompetens eller ovillighet att ta tag i komplexa frågor som behöver en lösning. Det har nu i allmänhet förståtts - men mestadels inte av de valda representanterna eller de i maktpositioner – att en öppen diskussion av alla parter med fri tillgång till alla relevanta fakta och information är det enda sättet att uppnå en långvarig lösning. Att begränsa förhandlingarna på ett sätt som undviker att ta upp frågorna som separerar deltagarna har visat sig ineffektiva, i själva verket oanvändbara. 

Det gudomliga energifältet som omger er alla, och som påverkar ert individuella energifält, leder till ett uppmjukande av attityder som gör att respekt för varandra blir möjlig och en önskan att finna lösningar som ärar alla som är involverade att diskuteras. Detta inspirerar tillit och ärar integriteten av förhandlarna så att ett gemensamt delade av uppfattningar kan byta ut skadliga strategier som tidigare delade upp er i vinnare och förlorare, medan i själva verket ingen vann. 

Den förbluffande förändringen i er förmåga att uppfatta uppdelande frågor i ett klarare ljus är i stort sett ett resultat av ert kollektiva val att finna ett nytt sätt att relatera till varandra på alla nivåer av samhället. Och detta val uppnår nu en framfart som är ostoppbart. Oärlighet, korruption, och all oegentlighet i diskussioner, förhandlingar, och relationer har nu blivit allmänt oacceptabelt, och kommer snart inte längre att användas för att förvrida argument och konversationer till gagna för en och till nackdel för en annan. Den nya åldern blir en ålder av ärlighet och öppenhet som aldrig tidigare har setts på Jorden, och den kommer att lösa upp de sista resterna av rädsla och oro som har varit en nästan konstant orsak till distress i era liv. 

Som ni vet, så skapades ni perfekta av er Fader, och när ni vaknar upp tillbaka in i detta tillstånd – och upplever skönheten och undret av Verklighet – kärlek, ärlighet, integritet, harmoni, och samarbete kommer det att återigen att bli standarden i vilken ni alla kommer att leva. Det kommer inte att behövas och ingen önskan finnas för själv-tjänande individuella agendor, i vilka så många har snärjt in sig; för – alla är ett och fullt medvetna om den sanningen – er önskan, er intention, och er vilja är för lyckan och glädjen av allt; för i Verklighet så finns det och kunde inte finnas andra motiv, och på så sätt se till att det bara finns vinnare. Men, naturligtvis, i Verklighet så har det ordet ingen betydelse – alla upplever bara oförminskad upprymdhet och jubilerande!

Med Kärlek, som alltid. Saul.

www.johnsmallman.wordpress.com

Översättning Per Staffan – www.st-germain.se


No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska