invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, December 26, 2012

Meddelanden från Saul via John Smallman, 19 dec 2012


Meddelanden från Saul via John Smallman, 19 dec 2012

Ingen kommer att förbli omedveten om vad som erbjuds dem 
Mänskligheten kommer att gå in i ett tillstånd av oväntat lugn och förnöjsamhet, som övergår i häpnad och upprymdhet när den vaknar upp till den Nya Tidsåldern, vilken nu är runt hörnet. De som förväntansfullt har väntat på denna stund kommer inte att bli besvikna, eftersom de har hållit Ljuset och avsikten att få det till stånd. Gud hedrar alltid sina löften på ett storslaget sätt, och i Verkligheten – Hans himmelska Domäner – kan endast glädje växa och intensifieras. Håll fast vid er tro och tillit till Honom under denna sista tid, innan Himmelriket på Jorden levereras!

Himmelriket på Jorden är något som människor har hoppats på och bett om i eoner, och några av dem, bara några få, har upplevt en hastig men lockande känsla för vad det innebär, när de har varit i djup meditation eller bön eller kontemplation. Mänsklighetens intresse för ämnen av andlig natur har vuxit enormt under de senaste årtiondena, främst beroende på uppmuntran från många av dem som har återvänt till Jorden, enbart för att var här och hjälpa er alla att höja ert medvetande om er andliga natur vid denna punkt i er utveckling. Dessa intressen, tillsammans med tid som ni använt till bön och meditation, har medfört en öppning i ert kollektiva medvetande, som har lett till acceptans av och en stark önskan om andlig kunskap, i en utsträckning som aldrig tidigare har skådats bland människor. 

I forna tider fanns det mycket vidskepelse, och de med väl utvecklat intellekt utnyttjade ofta dessa vidskepelser för att manipulera de outbildade och fattiga, genom att påstå att de hade direktkontakt med Gud eller helgonen och till och med makten att påverka dem. Med utvecklingen inom vetenskap och utbildning över hela världen, finns det nu alldeles för många välinformerade och intelligenta människor bland er, för att dessa ska kunna kontrollera er – genom att försöka plantera gudsfruktan inom er – i syfte att fortsätta sina manipulativa metoder och skrämma er till underkastelse. 

Mycket nödvändigt ifrågasättande av grundläggande religiösa dogmer har skett under de senaste 60 eller 70 åren, vilket har avslöjat deras falska sidor och de ofta förekommande ohederliga avsikterna av de nyomvända som upprätthöll dem – dock har alla religioner och andliga organisationer några korn av sanning att erbjuda. Tidigare, eoner tidigare, har ledare eller religiösa patriarker och andliga organisationer sökt världslig makt över befolkningen, genom att hävda att de kan erbjuda en väg till Paradiset för dem som vill tjäna dem och deras intressen med blind lydnad och utan att ifrågasätta. Och naturligtvis råder det samma attityd i en del av dem även idag, så väl som inom det militära, där parollen är patriotism och fosterlandskärlek. 

Troslära och blind lydnad har orsakat, och fortsätter att orsaka, mycket lidande och många skador över hela världen. Men den växande tron på sann andlig medvetenhet av den utbildade befolkningen, medför att grunden för alla dessa manipulativa och kontrollerande organisationer faller sönder, och deras härskare, ledare, presidenter – vad ni nu föredrar att kalla dem – kommer inte att kunna vidmakthålla eller upprätthålla sina ohederliga imperier mycket längre. De har absolut ingen plats eller anledning att vara i den kommande Nya Tidsåldern.

Ni är, som ni väl vet, andliga varelser som har en kroppslig upplevelse, men under en lång tid har ni fokuserat er uppmärksamhet på era fysiska kroppar och ägnat mycket lite uppmärksamhet för er andliga natur, även om den i särklass är den viktigaste och mest betydelsefulla aspekten av er tillvaro. Det kommer att förändras väldigt snabbt nu, eftersom energierna som finns och som överförs till er från det gudomliga Kärleksfältet, som omsluter er alla, intensifieras dagligen för att se till att alla har möjlighet att vakna. Det presenteras för dem klart och koncist på ett sätt som är tydligt för den individen. Ingen kommer att glömmas bort eller förbli ovetande om vad som erbjuds dem, inte heller hur magnifikt det erbjudandet är. Gud tar väl hand om sina egna, och ni är alla Hans egna. 

När nedräkningen för ert uppvaknande fortsätter, koncentrera er på att vara kärleksfullt medvetna om den sanna natur som är dold i de fysiska kropparna hos alla dem som ni möter och interagerar med. Uppvaknandet är för alla, eftersom alla är gudomliga andliga varelser som har en tillfällig fysisk upplevelse, som går mot sitt slut när ni förbereder er för att återvända till ert himmelska Hem.

Med så mycket kärlek, Saul

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

www.johnsmallman.wordpress.com

Meddelanden från Saul via John Smallman, 16 december 2012


Meddelanden från Saul via John Smallman, 16 december 2012

Det är helt enkelt omöjligt för er att fortsätta i ert synbarligen drogade medvetandetillstånd. 


Datumet 21 december, 2012 är i tankarna hos många då ögonblicket för mänsklighetens uppvaknande närmar sig. Förväntningarna är höga då mycket har utlovats, och det finns en oro att vad som kommer att levereras inte lever upp till förväntningarna. Oroa er inte. Vad som kommer att levereras är långt mer än några av era förväntningar. Det blir inga besvikelser då en Ny Ålder kommer att levereras, medförande enorma förbättringar i levnadsstandarden av de som för närvarande lever i stor fattigdom, vilket gör det möjligt för dem att leva med komfort och trygghet som är varje människas omistliga rättighet. Den konstanta kampen för att betala för mat och husrum, och den resulterande, men overkliga känslan av säkerhet som det ger, och med vilken de flesta av er måste nöja er med, kommer att bli något av det förgångna. 

Ljuset av Guds Kärlek skiner ljust på hela mänskligheten, vilket får många att vända på sig i sömnen. De första tecknen på ett storslaget uppvaknande börjar ses runt om hela planeten då det gudomliga Ljuset badar i all Dess kärleksfulla omfamnande. Denna enorma infusion av Kärlek in i era hjärtan accelererar den väsentliga tillväxten i ert medvetande om ert sanna spirituella ursprung, och det faktum att ni är gudomliga varelser skapade av Gud för att leva med Honom i evig glädje. Då denna insikt intensifieras så görs också er önskan och intention att uppleva detta tillstånd, vilket är ert naturliga tillstånd. Hågkomsten av er obrytbara förbindelse med er Fader kommer åter till er, och rester av minnen av detta tillstånd uppmuntrar er att utforska än mer så att ni kan avlägsna eller lösa upp ”propparna i trädgårdsslangen” i denna förbindelse, vilket allvarligt har begränsat er upplevelse av er Faders Kärlek för er.

Dessa ”proppar” är uttrycken av individuella separerade jag som ni har använt för att relatera till varandra – ego-maskerna som ni använder för att interagera med andra och vilka, eftersom ni har använt under eoner av tid, ni har kommit till att tro är de sanna ni. De är bara skuggor av vilka ni verkligen är. Ni, var och en av er, är stora varelser av otrolig kraft och förmåga. Ni skapades i Kärlek av Gud för att uppleva oändlig glädje. Och för att göra det möjligt för er att fullborda denna potential skapade Han Er som oförstörbara varelser av enormt under och skönhet, och inte som de små, oväsentliga individerna som ni för närvarande tänker er själva att vara. 

Ni byggde illusionen för att uppleva overkligheten och gjorde sedan små kroppar för er själva för att göra det möjligt att utforska den. Med tiden så bleknade minnena av ert sanna tillstånd, och er egoistiska karaktär utvecklades för att hantera miljön som ni hade inträtt i och vilken hade blivit mycket hotande och totalt verklig för er. Det föreföll enormt stort och övermäktigt, och möjligtvis också kontrollerat av avlägsna gudar som, trots att de låtsades att knappt vara medvetna om er existens så tog de i alla fall stort intresse i era aktiviteter och krävde offer från er för att övertala dem att inte behandla er alltför ovänligt genom att införa pester, torka, översvämningar, i själva verket en oändlig samling av livshotande katastrofer för er.

Ni uppfann och byggde denna vansinniga illusion, och allt som den innehåller har varit resultatet av er mäktiga kollektiva intention. Medan ni tänker er att ni är inneslutna inom den, så bekräftar den för er det faktum att ni är, var och en, oberoende individuella varelser. Men naturligtvis så är ni inte oberoende och har aldrig så varit, för ni är ett – ett med varandra och ett med Gud – och separation från denna Enhet är omöjligt. I vilket fall som helst så har ni spelat detta förvirrande och skrämmande spel under en lång tid och det är mycket svårt för er att förstå, för att inte nämna erkänna för er själva, att ni har klarat av det och fortsätta att vidmakthålla det genom en kollektiv intention.

Nu, med det gudomliga energifältet som överflödar det kollektiva fältet av medvetande med er Faders Kärlek för er, så är det helt omöjligt för er att fortsätta med det synbarligen drogade och omedvetna tillståndet av omedvetenhet. Kärlek genomtränger var och en av er för att lirka ut de negativa aspekterna som uppmuntrar er att se er själva som ovärdiga att känna Gud, och som får er att känna er rädda och får er att fortsätta att gömma er från värmen och acceptansen av Hans allomfattande omfamnande. Ni börjar, var och en av er, att känna detta kärleksfulla omfamnade, och för en del av er är det chockerande, för andra utmattande, och för ytterligare andra skräckinjagande, för ni identifierar fortfarande med det lilla jaget som ni hittade på och gömde er inom.

Dessa overkliga känslor och rädslor är i en process av att helt och hållet upplösas så att all återstående känsla av vara oacceptabla eller ovärdiga bara kommer att försvinna, så att ni kan förstå er fullkomliga och oföränderliga acceptans i Guds ögon, så att ni utan fruktan väljer att öppna er själva fullt upp mot Honom i fullständig tillit. När ni gör det, inom kort nu, så vaknar ni, och evig sagolikhet kommer att bli er.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning Per Staffan – www.st-germain.se

www.johnsmallman.wordpress.com


Meddelanden från Saul via John Smallman, 9 dec 2012


Meddelanden från Saul via John Smallman, 9 dec 2012


En massiv frigörelse av uppsamlad negativ energi sker nu för att förbereda mänsklighetens uppvaknande 

När tiden krymper som är kvar innan ert uppvaknande, fokusera då på att visa medkänsla för dem som ni tycker är motbjudande, och kom ihåg att all icke-kärleksfullhet orsakas av brist på egenvärde, en känsla av att inte vara accepterad, och rädslan som detta genererar leder ofta till motbjudande beteende.

Detta betyder inte att man ska tolerera motbjudande beteende, men att reagera med en motattack är inte till hjälp och orsakar ofta en rejäl upptrappning av ilskan. Rädsla och ilska stiger när löften har brutits eller förtroenden har avslöjats, och det finns förmodligen ingen ibland er som inte har upplevt detta. När ni utvecklar äkta medkänsla utvecklar ni också styrkan att interagera fredligt med dem som beter sig motbjudande, genom att visa att ni accepterar dem när ni lyssnar och försöker förstå deras smärta. Just nu uppträder en massive frigörelse av uppsamlad, negativ energi på Jorden, i form av attityder och beteenden som är motsatta Kärleken, som förberedelse för mänsklighetens uppvaknande. Ljusbärarna och vägvisarna är högst involverade i detta, när de förstärker sin avsikt att vara kärleksfulla i varje stund, och länkar samman sig själva än mer säkert till det gudomliga Kärleksfält som omringar planeten, vilket i sig självt förstärks och intensifieras när fler och fler av er inser att Kärlek är vägen framåt och lägger till era kärleksfulla intentioner till dem som redan är sysselsatta med detta arbete. 

De pågående krigen och konflikterna, vilka verkar intensifieras i vissa områden, är tecken på denna massiva frigörelse av energi. De som är involverade håller på att bli medvetna om att konflikter inte löser någonting – det förstärker bara uppdelning och hat – och arbetar för att vända de negativa attityder som har varit rådande så länge; och de håller på att lyckas. Er intention att sända kärlek och healing till dem som lider i dessa situationer är enormt effektiv. Fortsätt att göra det varje gång ni tänker på det endemiska lidandet världen över. Bara ett ögonblick där ni har intentionen, medan ni vänder blad i en bok, sätter er i bilen, eller tar en mun vatten, har en mycket mätbar effekt. Avfärda inte era ansträngningar som obetydliga eller ineffektiva för det minskar deras effektivitet; bara vet att ni har enastående kraft när ni avser att sända kärlek, medkänsla, acceptans och förlåtelse till någon eller en grupp varsomhelst.

Din vilja, uttryckt genom kärleksfulla avsikter, sammanfaller alltid med Guds. Ni är gudomliga varelser och fastän ni har en illusorisk, mänsklig erfarenhet, är er förbindelse med Gud permanent, säker och okrossbar, även om ni förblir omedvetna om det, så kommer er vilja alltid att sammanfalla kärleksfullt med Hans, även om ert mänskliga beteende är mindre än fullständigt kärleksfullt. Er andliga intention är verklig, er egoistiska intention är bara en tillfällig fantasi – ni kan själva se det här varje gång ni ändrar er angående att gilla eller inte gilla något – och det reflekterar bara en kort skugga som passerar genom ert sinne.

Ni har alla valt att vara på Jorden vid denna tidpunkt, för det skall bli en tidpunkt med intensiva under, som kortvarigt kommer att göra sig själv synliga genom de enorma förändringar som äger rum över hela världen. Ni visste det här när vi valde att vara här, och anledningen till att ni gjorde detta val kommer snart att avslöjas när ni vaknar upp till Verkligheten än en gång och upplever enhetens sällhet med er Fader.

Er resa hem är nästan fulländad och er avsikt att vakna upp förstärks dagligen för ni valde att vara här och vakna upp, och förstärkningen av er avsikt sammanfaller med den tidsram ni har satt upp för ert uppvaknande. Det är lite som att sätta väckarklockan för att vakna på morgonen: många av er vaknar strax innan den högljutt stör er sömn och stänger av den. Att sätta alarmet är att sätta en intention, och andligt har ni satt intentionen att vakna upp till Verkligheten, och uppvaknandets stund kommer inte att bero på ett högljutt alarm, utan för att det är den andligt rätta tiden. Och när ni öppnar era ögon in i Verkligheten kommer den strålande värmen och glädjen i detta ögonblick vara fullständigt förtrollande.

När ögonblicken innan ni vaknar upp rusar förbi, släpp alla era tvivel och öppna era hjärtan i stark förväntan, för erfarenheten – den faktiska känslan av intensiteten hos Guds Kärlek för er, vid stunden för uppvaknandet – kommer att vara bortom allt ni kan föreställa er.

Med så väldigt mycket kärlek, Saul.

Översättning: Mahlin Larsson – www.st-germain.se

www.johnsmallman.wordpress.com


Meddelanden från Saul via John Smallman, 12 december 2012


Meddelanden från Saul via John Smallman, 12 december 2012


Ropa högljutt efter andlig assistans och ni skall få det i överflöd 
När slutet av denna kalender närmar sig och förväntningarna ökar, växer antalet av er, som mediterar dagligen alltmer – med den starka avsikten att vakna upp och att skicka och dela kärlek, medkänsla och förlåtelse till alla som är i nöd. Detta är precis som det skall vara. Det finns en gudomlig plan som börjar uppenbara sig, med allt som väntas hända för att komma till stadiet att det slutförs på exakt rätt tidpunkt, för det är Guds vilja att det skall göra – men kom ihåg att utanför illusionen är tiden frånvarande.

När vi hänvisar till en ”rätt tidpunkt” blir det svårt för er att inse vikten av en mängd saker som händer runtom i världen, och även för er att vara medvetna om många andra liknande viktiga händelser som inte den allmänna massmedian rapporterar om, för att för er är en tidpunkt, en agenda, tidskänslig och att kunna förstå det utan tidselementet är minst sagt förvirrande.

I Verkligheten existerar inte tidens gränser och restriktioner, men för er är det inte enkelt att förstå. Faktum är att det är praktiskt taget omöjligt att förstå. Fortsätt med er tro på att er Faders Vilja för er enbart är Glädje, och det kommer att uppnås som det är gudomligt avsett och uppmuntras av era änglar och guider, trots de tvivel eller farhågor som ni kanske känner, för det höjer er frekvens och gör det lättare för er att få kontakt med dem och ta emot deras hjälp. Ni behöver deras hjälp; ni kan inte göra något på egen hand för det finns inget sådant tillstånd. Och naturligtvis är er tro på er Fader av yttersta vikt.

Regelbundna böner, meditation och kontemplation stärker den tron och gör det möjligt för er att förbinda er fullt ut med den hjälp som ständigt finns till hands för er – hjälp som kommer att assistera er när ni släpper taget om saker ni är fästa vid inom illusionen och alla de distraktioner som den visar er, när den försöker få er att bli övertygade om att den är verklig. Dessa saker ni är fästa vid kommer att redas ut och kommer att tas bort helt och hållet eftersom ni samarbetar. Koncentrera er på att stärka detta samarbete genom att lägga till er vilja att med entusiasm släppa taget om kvarvarande känslor av dömande, förakt, och ilska, speciellt dem ni fortfarande känner bara kan lösas upp genom en förnedrande ursäkt till er från den som ni anser har sårat er djupt.

Förlåtelse är nyckeln till att släppa taget och om ni har svårigheter med det, indikerar det oftast på att ni har områden av förnekelse, i vilka det ligger dolda handlingar eller händelser som ni skäms för och som ni inte klarar av att förlåta er själva för, och därför projicerar ni det på andra. Om ni märker att ni inte kan förlåta någon annan, betyder det i allmänhet att ni av någon djupt liggande och okänd anledning inte kan förlåta er själva. När ni har förlåtit er själva, är det som en västanfläkt att förlåta andra!

Om förlåtelse är ett problem för er, titta djupt in i er själva och ropa högljutt efter andlig vägledning, och ni kommer ta emot den i överflöd. Ni kommer att bli riktigt förundrade över vad som kommer upp: saker från längesedan, som ni fortfarande har en stark känslomässig laddning för. Ofta har ni i er barndom blivit dömda och straffade orättvis, men på grund av ert beroende för dem som dömde er, accepterade ni det och den felaktiga skammen det medförde. Det var alldeles för smärtsamt för er att hålla det i ert medvetna sinne och för er egen överlevnad begravde ni det så djupt inom er som ni kunde.

Alla de där ”sakerna” kommer nu upp för att släppas och till att börja med kommer ilskan ni kände för dem som sårade er verka vara problemet; men titta djupare och ni kommer att hitta skammen, ovärdigheten som ni kände över er själva och som ni inte kan förlåta er själva för. Det är det ni behöver släppa taget om och med ert vuxna medvetande är det klart och tydligt att ni absolut inte hade någon anledning att känna varken skam eller ovärdighet, och därför kan ni också enkelt förlåta er själva för detta onödiga dömande av er. När ni släpper taget kommer ni känna det som att en rejäl tyngd lyfter från era axlar och en underbar känsla av frihet omfamnar er. Det är den sanna starten av ert uppvaknande i Verkligheten. Gräv djupt inombords, släpp taget om all skuld eller skam som ni hittar där, återta er gudomligt givna frihet, vilken det verkar som att andra har tagit ifrån er, och vet, helt och sant, att ni är fria för alltid, precis som Gud har skapat er.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning Charlotta Olsson – www.st-germain.se

www.johnsmallman.wordpress.comMeddelanden från Saul via John Smallman, 5 dec 2012


Meddelanden från Saul via John Smallman, 5 dec 2012


När slutet av ert jordiska år närmar sig, fortsätter spänningen att byggas upp. Vad som är på väg att hända är utan motstycke i hela er historia, och har planerats och förberetts i eoner. Det är en händelse av enorm betydelse, som kommer att höja era medvetandenivåer till så höga nivåer att det ni nu kallar medvetenhet, även den mest medvetna bland er, kommer att framstå som om han/hon har varit i en otroligt djup form av sömn. Att vara helt vaken i det eviga Ljuset av Guds oändliga Kärlek är ett obeskrivligt under, och ni ska snart få uppleva det tillståndet permanent. 

Eftersom nedräkningen för det ögonblicket fortsätter i snabb takt, så håll kvar er önskan och avsikt att föra mänskligheten framåt till det naturliga vakna tillstånd, som är ert arv och er eviga framtid. Er kollektiva intention är en viktig del i processen. Ni ställer själva in hastigheten på hur fort ni vill färdas på er väg hem, och har gjort så sedan resans början. I början var takten långsam, oengagerad och oregelbunden, men under de senast två eller tre århundraden har den ökat i en fast och stadig takt, och under de senaste två eller tre decennierna har det skett en enorm acceleration som har fört er till detta ögonblick av intensiv spänning, eftersom slutet på er mödosamma resa börjar komma inom synhåll. 

Att komma fram till er gudomligt avsedda destination vid exakt den tidpunkt som var planerad när ni tog beslutet att ha en upplevelse av separation från er Källa, är i sig ganska underbart. Er Faders Kärlek för er, och Hans fullständiga förståelse för er som Ett och som individuella aspekter av helheten, är verkligen fantastiskt, men sådan är Guds Natur. Han har förberett ett välkomnande där Han vill omsluta er i Sin kärleksfulla famn, som kommer att lyfta upp er till en extatisk upplevelse, som bara Han kan. 

Illusionen håller på att lösas upp och lämnar er helt nakna, genomskinliga och förändrade, eftersom ni har återvänt till ert naturliga gudomliga tillstånd som ett med Gud, där ingenting är dolt och där ingenting någonsin behöver döljas, eftersom tillit är absolut i detta tillstånd av oändlig och villkorslös Kärlek. 

Tanken på en sådan genomskinlighet kanske skrämmer er nu, men det är bara för att ni har blivit så vana vid det till synes överväldigande behovet av hemlighetsmakeri och oklarhet, som illusionen har uppmuntrat er att upprätthålla. När ni agerar individuellt verkar världen fientlig och skrämmande, eftersom ni inte vet vad andra tänker eller vad deras motiv kan vara, och för att lidande och svek, som ni har upplevt i denna ogästvänliga miljö, har övertygat er om att dessa övertygelser är viktiga överlevnadsverktyg som ni konstant måst omvärdera och göra perfekta. 

Att vakna är, bland många andra underbara sinnesförnimmelser, som att få en enorm tyngd bortlyft från axlarna som har tryckt ner er till marken med obarmhärtig kraft och förhindrat er från att verkligen se, höra eller i allmänhet vara medvetna om er omgivning. Denna brist på öppenhet har orsakat er eoner av rädsla, och har också gett upphov till en djup rädsla för öppenhet i sig själv. Allt detta kommer att förändras när ni vaknar och förstår vilket under och vilken glädje det är att leva utan det bistra, klosterliknande mörker som hemligheter och hyckleri frambringar. Vad ni snart ska få uppleva är outsäglig glädje i en värld som är skapad ur glädje – eftersom fullkomlig glädje för hela skapelsen är er Faders Vilja.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

www.johnsmallman.wordpress.comTuesday, December 4, 2012

Meddelanden från Saul via John Smallman, 2 dec 2012


Meddelanden från Saul via John Smallman, 2 dec 2012Detta är infriandet av ett gudomligt löfte som gavs till er för eoner sedan. 

Mänskligheten står inför en chockartad överraskning som kommer att förvåna och förtjusa alla. De av er som är medvetna om att ni inom kort skall vakna upp från ert tungt sovande tillstånd inom illusionen kommer också att uppleva denna underbara chock. Ingen som väljer att ta del i det kommer att uteslutas – och som kanske en del säger ”ju fler desto roligare” – för att vakna upp från detta mörka tillstånd är en handling mot otänkbar glädje. Det är en ytterst förtrollande glädje och som ni kommer att dela och ta del i tillsammans med varandra, i en upprymdhet som är mer intensiv än ni någonsin har känt under någon av era mänskliga inkarnationer. 

Håll er intention, håll era entusiastiska förväntningar och fortsätt att rusa fram på upploppet rakt fram mot er destination där stora folkgrupper med välkomnande vänner och kära har samlats för att möta er. Det sagolika av att uppleva acceptans och kärlek som är ren, perfekt, ovillkorlig och evig kommer att införa ett hög-tillstånd, en spänning, en explosion av lycka bortom allt som ni kan tänka er. Konstant, omedelbar och intensiv förtjusning väntar vid er hemkomst. Besvikelse är otänkbar och omöjlig, och detta är inte för att göra reklam för ”hype”, för det kommer att bli infriandet av ett gudomligt löfte som gavs till er för eoner sedan. 

Många av er känner små sting av oro eller tvivel för era förväntningar är så höga – som de har all rätt att vara – även om ni har fått ett gudomligt löfte att ni skall vakna upp, som ni behöver ta emot i tillit. I illusionen har ni alla upplevt förräderi av tillit så det är inte särskilt överraskande att dessa oroande sting uppstår för att störa er. De är en aspekt av illusionen som ni nu håller på att frisläppa då Kärleksfältet som omger er försäkrar er att allt är väl, och ger lösningsmedlet som kommer att skingra allt ert karmiska bagage.

Allt är väl; ni vet det. Se till att ni lägger er egen vilja i linje med er Faders att ni vaknar upp, och i acceptans att detta är fallet, erbjud medlidande, lyssnande, och kärlek i alla era personliga interaktioner. Att göra så ger er en känsla av frid, en giltig intuitiv tro på det gudomliga slutresultatet, vilket har utlovats er, vilket gör att de sista ögonblicken av er resa går lätt och smidigt. Och er tröstande uppsyn ger en välkommen försäkran till andra då ni assisterar dem att slussas hem med er mot det stora ögonblicket av uppvaknande. 

Med så mycket kärlek, Saul

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

www.johnsmallman.wordpress.comMeddelanden från Saul via John Smallman, 28 november 2012


Meddelanden från Saul via John Smallman, 28 november 2012Det är svårt att hitta någon mening med det ni har som era livsupplevelser 


Färden hemåt ökar när det gudomliga fältet av Kärlek fortsätter att expandera avsevärt och det börjar uppta alltfler människor – eftersom det är väsentligt för ert uppvaknande. Det är fantastiskt att se Ljuset från var och en av er växa sig starkare och starkare medan ni stärker er intention att vara kärleksfulla i varje situation och därför blir ni allt djupare indragna i det gudomliga fältet av Kärlek, genom den intentionen.

Det är omöjligt att överdriva vikten av Kärlek! Som ni ofta har fått höra är Kärlek Livskraften, energifältet inom vilket all skapelse existerar för evigt. Ni bygger en illusion att uppleva livet utan någon som helst kontakt med det fältet, men er Fader såg till att det skulle vara omöjligt för er att bryta den kontakten. På grund av er fria vilja har ni dock haft förmågan att stänga igen er medvetenhet om den och låtsas som att ni ar mästare över era illusoriska domäner där ni trodde att ni inte behövde Gud.

Till slut har tillräckligt många av er blivit tillräckligt desillusionerade av den overklighet ni skapade för att på allvar söka efter ett alternativ till det väldigt verklighetstrogna omgivning som ni för tillfället är insnärjda i och där så många lider. Desillusionen är nyckeln till ert uppvaknande. Tidigare accepterade ni bara er tillvaro, nerhukade gjorde ni ert bästa för att få det att fungera för er, mestadels på en individuell basis. Det har inte fungerat och kan inte fungera, det bygger bara på mer separation och att ni alla är frånkopplade från varandra genom att försäkra sig om att ni alla väljer att uppleva olika och oförenliga personliga agendor som människor. Detta leder till så gott som ständiga argumentationer och oenigheter, oftast följda av konflikter eftersom ni inte klarar av att lösa upp era olikheter.

Därför är det bra med desillusionen. Djupt inom er själva vet ni att det finns så mycket mer i livet och till er existens än vad ni överhuvudtaget kan ta in, för att inte tala om att uppleva inom illusionen, vilket är anledningen till varför ni har blivit så desillusionerade av den. Det är svårt att hitta någon mening med det ni har som era livsupplevelser, men under eoner har ni förnekat detta faktum. Nu inser ni värdet av det resonemanget och vänder er till kärlek och medkänsla istället för ilska och konflikt som en väg att samspela med varandra – och ni märker att det fungerar.

Och om Kärlek fungerar, så måste det bevisligen finnas en kärleksfull Källa som skapade er alla, själv-skapande är inget som kan ha utvecklats inom illusionen. Er vetenskap har dock alltid försökt att förminska värdet eller verkligheten av kärlek – till och med av Gud – men nyligen behövde den acceptera att allting som existerar har en koppling till varandra, att det faktiskt inte finns något som är separerat och att ett sådant tillstånd är fysiskt omöjligt. I ert dagliga liv är detta dock inte direkt tydligt och många av er fortsätter att leva som om ni vore helt självförsörjande varelser, som inte behöver ta så mycket om ens något ansvar för ert beteende och dess effekter på andra eller på er omgivning.

Er kärleksfulla Källa kallar konstant på er och nu när ni har tagit ur era öronproppar, som man kan likna det vid, börjar ni höra Honom genom era guider och änglar. Det är en inspirerande upplevelse som händer alltfler av er när ni erkänner galenskapen och det oacceptabla av illusionen som en miljö där ni bara fortsätter uppleva livet. Det erkännande agerar som ett rop till era guider och änglar som svarar direkt med kärleksfulla omfamningar och genom att sända oväntade upplevelser till er som överraskar er och fascinerar er och som leder er mot en öppning till en medvetenhet om ert sanna andliga innersta väsen.

Era Ljusbärare och vägvisare blir ofta katalysatorer, det oväntade inflytandet som hjälper en sökare att försöka hitta en andlig mening i sitt liv. Och mestadels kommer ni vara omedvetna om att ni förser andra med den knuff som de behöver för att börja på sin väg mot uppvaknande. Men det händer nu i en stor skala när den enorma händelse som blir ert uppvaknande närmar sig och det som brådskar är att förbereda er alla att delta i detta. Era kärleksfulla attityder och beteenden jämnar ut och bereder vägen som de sovande måste följa och förser dem med mycket Ljus så att de kan se den väg de måste gå.

Kom bara ihåg att i skapelsen – där allting som är verkligt existerar – finns det ingen separation; är alla förenade. Och det innebär att allt ni gör och avser påverkar hela skapelsen. Konsekvensen är att närhelst ni ber eller mediterar är intentionen ni har för hela skapelsen, för den enhet som vi alla är en del av. Och eftersom det i Verkligheten bara finns Kärlek och alla dess myriader av kärleksfulla aspekter, är bara kärleksfulla intentioner, tankar, ord och handlingar möjliga. Allt som inte är kärleksfullt är lika illusoriskt som illusionen själv.

Icke desto mindre kan ni skapa smärta och lidande som känns väldigt äkta. Det finns därför två anledningar till varför ni bara skall ha kärleksfulla avsikter (1) allt som inte är kärleksfullt kan inte inträffa och gagnar er därför inte på något sätt, men (2) inom illusionen kan ni, och många gör det, bygga upp antagonistiska energifält omkring er själva med icke-kärleksfulla tankar och intentioner som orsakar mycket smärta och lidande för både er själva och andra.

Det är dessa icke-kärleksfulla och egentligen overkliga aspekter av er själva som ni nu är i process med att släppa taget om, så att illusionen löser upp sig och dimman som har täckt för er syn smälter bort och tillåter er att se alla under som väntar er. Så var kärleksfulla, medkännande, accepterande och förlåtande och se framemot ert fantastiska uppvaknande med tillit.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning Charlotta Olsson – www.st-germain.se

www.johnsmallman.wordpress.com


Meddelanden från Saul via John Smallman, 25 november 2012


Meddelanden från Saul via John Smallman, 25 november 2012Utan er skulle massuppvaknandet inte kunna ske.


Intensiteten av ögonblicket i nuet intensifieras alltmer då det faktiska ögonblicket för er uppvaknande kommer allt närmare. Spänningen och entusiasmen ökar, och återhållsamhet blir allt svårare för denna magnifika händelse, som har planerats så länge, är nästen här. För många av er här på Jorden vid denna tid förefaller det dock som allt är som vanligt då rapporter om skandaler, konflikter – på många nivåer av samhällen och i många områden av er värld – och katastrofer av olika sorter fortsätter att engagera nyhetsmedia. 

De underbara förändringarna som sker inom många områden uppmärksammas knappt, och rapporteras absolut inte om – men, detta kommer absolut att förändras!. Förändringarna är av en spirituell karaktär, men de är mycket visibla för de demonstreras genom förändringar i attityd, tanke, dialog, och uppförande som redan har ägt rum. De har ägt rum på grund av de spirituella förändringarna som så många av er genomgår, då er spirituella utveckling snabbt avancerar tack vare er intention för detta att hända, och på grund av den obegränsade assistansen som ni får från de i de spirituella rikena. Ni har bett om hjälp, ni får ett överflöd av det, och resultaten är i själva verket fenomenala.

Ni som läser eller lyssnar på detta meddelande vet att enorma förändringar till gagna för hela mänskligheten, och för Jorden som stöder er mänskliga existens, sker i tilltagande takt då nödvändiga assistansen för att sätta dem på plats stärks och intensifieras. Ju mer ni fokuserar er på att föra ert eget spirituella väsen till handling å vägnar av dem mänskliga uppvaknandeprocessen desto kraftigare och effektivare blir era ansträngningar att genomför det. Detta är er uppgift, det är därför som ni är här på Jorden vid denna tid. Ni alla valde att vara involverade i detta massuppvaknande, och utan er kunde det inte hända. Underskatta inte vikten av er närvaro eller betydelsen av uppgiften som ni så villigt har kärleksfullt tagit på er.

Utan er kunde det inte hända, vilket är anledningen till att ni är så ärade i de spirituella rikena – även om en del av er ibland tvivlar på existensen av en kärleksfull Gud! Ni valde att vara på Jorden för att hjälpa, och att vara på Jorden betyder att ni har accepterat en enorm förlust av minnen för att göra det möjligt att uppleva samma sorts förvirring som de sovande som ni har kommit för att hjälpa. Som de känner ni er förvirrade och bortkomna, men med en djup underliggande känsla att ni har ett gudomligt ändamål, vilket ni naturligtvis har. Denna känsla av ändamål bryter igenom på ett högst positivt sätt in till er medvetna medvetande vid precis rätt tidpunkt så det kan assistera er att assistera andra. Och med det kommer en mer medveten känsla att ni absolut är på den rätta vägen och gör vad ni kom för att göra. 

Den fulla förståelsen av vad ni kom till Jorden för att göra är fortfarande inte klar för er, för illusionen är en mycket dimmig plats! Var säkra på att ni svarar magnifikt på de kraven som läggs på er, och att framsteg mot uppvaknandet för sig snabbt och effektivt framåt. Fortsätt med att gå på! Ni gör ett fantastiskt jobb, och en framgångsrik avslutning på era krävande strävanden på Jordeplanet är oundvikligt. 

Påminn er själva regelbundet att vad ni för närvarande upplever är illusoriskt, och ett starkt tecken på detta är att var och en av er ser livet på annorlunda sätt. Det finns inte två av er som har samma uppfattningar, trossystem, eller åsikter, och detta faktum, när det expanderas till hela planetbefolkningen, förklarar varför ni har en sådan omöjlig uppgift framför er med att försöka etablera fred på Jorden. Egot är det som står i vägen, och högst kraftigt! Det var det första steget för att bygga en känsla av separation, av ensamhet, som illusionen gav. Detta ledde naturligtvis till en intensiv rädsla, vilket i sin tur ledde till misstro.

Att vara älskande – vilket är en viljehandling – i varje situation är sättet för att avväpna egot. Egot motsätter sig dock, och ibland mycket kraftfullt. Vad som nu händer på Jorden är ett enormt inflödande av Kärlek, vilket påverkar varje människa, och bryter igenom till deras medvetna medvetande, och insisterar på att de ifrågasätter och omvärderar alla deras åsikter och uppfattningar. Och för de flesta av er är det mycket uppslitande. Egot har varit ert hem, er borg, platsen till vilken ni undflydde då ni hotades, och från vilken ni dömde och skyllde på andra för er rädsla, smärta och misär. Kärleken som träder in i era hjärtan visar er helt klart att detta inte är så, för era problem, oron, och rädslor är självpåtagna.

Ni ser ganska det ganska klart när ni observerar små barn som har blivit uttröttade och får ett raseriutbrott. Inget ni kan erbjuda för att lugna och blidka dem har den minsta effekt. De har dragit sig tillbaka till sin ego-borg, från vilken de försöker att tillbakavisa alla inkräktare. När de har sovit ut från sin stora trötthet så blir de återigen de bedårande varelser som ni känner igen och gläds åt.

Men som vuxna, så har ni fortfarande denna inre ego-borg – även om de flesta av er inte längre får raseriutbrott – till vilken ni drar er tillbaka när en situation blir överväldigande. Det Gudomliga Kärleksfältet som omger planeten penetrerar alla dessa ego-borgar, och för de som är djupt sovande är det mycket uppslitande. Trots detta så kommer Kärlek att omfamna och sedan upplösa dessa ståndaktiga befästningar bakom vilka ni har gömt er själva under en så lång tid, och när det händer så kommer var och en av er att häpnas över de vackra och inbjudande möjligheter som Det visar framför er. 

Kärlek är er räddare, ert guidande Ljus, er biljett tillbaka till Verklighet. Så omfamna den- då den erbjuder er ” Guds frid som övergår allt förstånd”. Det är vad ni alla har sökt sedan ögonblicket för synbar separation. Nå ut och acceptera glädjefullt er Faders kärleksfulla famn, vilket erbjuds er konstant i varje ögonblick av er eviga existens; upptäck att det absolut inte finns något mer som ni önskar er, och sjönk in i detta underbara lugn och rogivande då alla era rädslor, bekymmer, och oro bara löses upp.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning Per Staffan – www.st-germain.se

www.johnsmallman.wordpress.com


Meddelanden från Saul via John Smallman, 21 november 2012


Meddelanden från Saul via John Smallman, 21 november 2012Vi har ofta talat om Kärlek – med stort L – och ändå är meningen i det ordet verkligen inte bara svårt för er att förstå, det är helt omöjligt för er att förstå. Vi har talat om för er att det är livskraften, den gudomligt skapande kraften, området där allt skapat har sin existens, och att försöka tala om något av dessa begrepp, är som att omedelbart sätta en gräns för det som är fullständigt gränslöst.

När ni vaknar kommer ni att förstå. Men till dess kan det kanske vara till hjälp att tänka på Kärlek som den rymd i vilken alla galaxer som ni kan hänvisa till som det ”kända Universum” har sin existens, tillsammans med allt som är osynligt och omätbart på er nuvarande nivå av andlig och vetenskaplig medvetenhet. Och den tanken gör det endast möjligt för er att tro att ni har grepp om det, när det i själva verket är bortom er fattningsförmåga. Här i de andliga världarna har vi en bättre uppfattning eller uppfattningsförmåga om det, men även vår förståelse för Kärlek, för Gud, för vår Fader är långt ifrån fullständig, eftersom det är omöjligt att förstå det outsägliga, den gränslöshet som är Gud.

Han visar oss ständigt att vi är älskade, omhuldade och av oskattbart värde, eftersom vi är ständigt insvepta och omfamnade av Hans energifält, Hans Kärlek, där ingenting saknas och allt som vi kan önska oss omedelbart finns där. Det är ett tillstånd av storslagen glädje och lycka som bara kan upplevas. Det är bortom fattningsförmågan, förutom för Gud, Källan till allt varande – på grund av den natur Han alltid har varit. Som bibeln säger: ”Innan Abraham fanns, fanns Jag Är...”. Det finns ingen början, det finns inget slut, Gud Är.

Med människans förkärlek för problem, och glädjen i att lösa dem och utreda saker genom förnuft och logik, har många tillbringat livstider med att försöka förstå och förklara Gud, istället för att bara sjunka ner i värmen från Hans kärleksfulla famn. Att utarbeta saker och försöka att förstå dem, är en del av separationsspelet, som har trollbundit och mystifierat er så länge. Men det har också ständigt ställt er mot varandra i er ändlösa kamp för att få rätt, bli först och vara bäst.

Nu kommer allt detta att förändras, när ni låter Kärleken komma in i era hjärtan och föra med sig ökad medvetenhet om hur ni har levt och betett er mot varandra (eller inte) genom hela er kända historia, och långt innan dess. Det är och har alltid varit ett recept för katastrofer, vilket är anledningen till att mänskligheten har upplevt så många av dem. Och medan denna nya medvetenhet, detta nya sätt att uppfatta, orsakar er smärta och ångest när ni ser er omkring och ser så mycket mänskligt lidande, är det er medvetenhet som får er att ändra attityd, er kollektiva attityd, och avslutar detta vansinne. 

Ökad medvetenhet visar de första stegen i uppvaknandet. Ni håller på att förändra er själva och världen, och för därmed in den Nya Tiden som alla har längtat efter. Ni är inte ensamma när ni arbetar er igenom denna process av ökat medvetande, hjärt-öppning och till slut uppvaknande, eftersom ni har massor med hjälp tillgänglig för er på varje steg av vägen ni alla individuellt har valt att följa på er väg Hem.

Sant, det finns bara en väg, men för var och en av er framstår den i en form som är anpassad för era individuella behov och val, och för det syftet är den helt lämplig. Som jag har nämnt tidigare, er väg är er väg, och att antingen avundas någon annans väg eller vara skadeglad över den uppenbara smärta någon annans väg orsakar, är inte bara kärlekslöst, det är ett tidsödande slöseri som allvarligt försenar er egen andliga utveckling.

Inom illusionen kan ni ha tillbringat livstider med att göra precis det. Men i denna tid i mänsklighetens historia finns det en ”himmelskt sänd” möjlighet att stanna karmahjulet, att utplåna det från era liv, och genom att inta kärleksfulla attityder och beteenden, än en gång vakna upp till ert naturliga tillstånd som en gudomlig varelse strålande av Guds Ljus. Det Ljuset önskar bara att lysa genom er, som ni och er Fader alltid har tänkt, och medföra sublim frid och lycka till alla som upplever dess kärleksfulla värme, vilket naturligtvis inkluderar er.

Er uppgift är fortfarande att kasta av er gamla attityder, beteenden och överflödigt känslobagage, när ni öppnar ert medvetande till den sanna innebörden och syftet med mänskligt liv, vilket är att vakna till den Kärlek som omger er och väntar på att ni ska acceptera dess kärleksfulla omfamning. Vägen till acceptans av det som ständigt och gudomligt erbjuds er är att koppla av i ett meditativt tillstånd, om än bara för ett ögonblick under dagen. Det är er säkra väg till uppvaknandet.

Med så mycket kärlek, Saul.

www.johnsmallman.wordpress.com

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se


Meddelanden från Saul via John Smallman, 18 november 2012


Meddelanden från Saul via John Smallman, 18 november 2012Uppvakningen är det stora samtalet bland alla er Ljusarbetare och Vägvisare nu när slutet på året närmar sig. Ni vill ha handling, spännande aktioner, något uppseendeväckande eller åtminstone upplyftande. Nå, ni kommer att få det. Håll fast vid er önskan att vakna, det är den drivande kraften som för er hemåt, och ha förtroende för Guds Vilja att ni ska vakna, och för Hans löfte om att ni kommer att göra det. Om ni upplever tvivel, släpp det, eftersom djupt inom er vet ni att de är ogrundade, att de bara är en aspekt av illusionen som orsakar förvirring och onödig oro.

Er hemresa är nästan över och er destination är så gott som i sikte och vinkar er framåt. Allt går enligt den Gudomliga Planen. Och som har sagts många gånger, ni behöver bara hålla fast vid er individuella avsikt, och när tvivel eller oro uppstår be om hjälp av dem som alltid finns till hands för det syftet – era guider och änglar från de andliga världarna. Kärleken är livskraften, ni skapades ur Den och i Den. Men på grund av de hinder i illusionen, som ni satte upp för Dess närvaro, har ni svårt för att få kontakt med Den på ett positivt sätt. Ni måste ha tillit, och era guider och änglar kommer att bekräfta vikten av denna tillit för er. Bara fråga dem.

När ni tittar på dramatiken som pågår inom världspolitiken – internationellt, inrikes, ekonomiskt och religiöst och det nästan oavbrutna flödet av ny information som offentliggörs – så kan ni inte sanningsenligt tro att inget av stor betydelse händer. Era tvivel härrör sig med all sannolikhet från era kunskaper om människans historia, där man kan se att det alltid har funnits krig, intriger, politiska spektakel, svek och korruption, samtidigt som ni har hört om profetior från ett stort antal källor, som har erbjudit hopp om bättre tider, men som hittills aldrig har förverkligats.

Men antalet profetior, både moderna och uråldriga, med hänvisning till denna punkt i er mänskliga historia som en tid för stora förändringar, är vida överlägsna de vaga och orimliga profetior som mottogs, eller kanske uppfanns, av dessa omdömeslösa människor som sökte inflytande och berömmelse, och vars misslyckande gjorde så många människor besvikna. Många undersökningar har gjorts av forskare över hela världen som visar ganska tydligt att stora förändringar sker, och är väsentligt till gagn för planeten och för allt liv på den – och att de sker mycket snart. Och, naturligtvis, många andliga kanaler av oklanderlig ärlighet och integritet rapporterar också att förändringar ligger i luften.

Ni är inte vilseledda; stora förändringar har planerats och är absolut på gång, vilket för alltid kommer att förändra ert sätt att leva och förhålla er till varandra. Tecknen är uppenbara överallt. Lägg märke till dem, för de minskar era tvivel genom att ge er indikationer i den fysiska miljön att era förhoppningar, vad ni har bett om – en ny era av upplysta tankar, kommunikation och aktiviteter – inom kort kommer att förverkligas.

De förändringar som inträffar över hela planeten är förelöpare som antyder att den nya tiden nästan är här. De kommer att aktivera nya system, som har förberetts för denna tid, att träda i kraft. Trupper kommer att kallas hem från krig som behöver avslutas snabbt, säkert och effektivt. Politiska organisationer är i färd med att lära sig hantera och tillgodose mänsklighetens faktiska behov. Internationella affärskoncerner kommer inte längre att kunna kringgå lagen och undandra sig sitt ansvar för mänskligheten och planeten, och det kommer heller inte religiösa organisationer att kunna. Ni kommer alla att delta i drift och underhållning av dessa nya system till gagn för er alla. De små och extremt mäktiga grupperna med separata, egennyttiga agendor, som åsamkat så mycket skada på planeten och för mänskligheten, kommer att kollapsa när deras stöd försvinner. 

Den massiva och kraftfulla intention som majoriteten håller högt för ett fredligt, harmoniskt liv och för respekt för alla livsformer, kommer att föra dessa visioner till stånd, eftersom mänsklighetens kollektiva intention förstärks genom Kärlekens Gudomliga fält som omsluter planeten och intensifieras dagligen. Ingenting kan stoppa, förhindra eller fördröja den nya tiden från att födas. Det är redan fastslaget.

Ljusarbetare och Vägvisare, påminn er själva ofta varje dag att detta är Guds Vilja och att ni är i perfekt linje med den. Er hjälp är en viktig del av denna gudomliga renässans, det är därför ni valde att vara på Jorden vid denna tid. När ni ber och mediterar stärker ni er egen medvetenhet och avsikt för att få det att hända, och ni är till enorm hjälp för dem som fortfarande sover djupt, men som ändå har en känsla av att något av stor betydelse kommer att hända. Alla på Jorden har en roll att spela och kommer att spela den perfekt, även om det kanske inte verkar så. Bli inte distraherade av rädslan som sprids och uppmuntras av auktoriteter och medier, för den är utan grund. Ni går framåt som en enhet, i fredligt samarbete, och de händelser som antyder något annat är inget annat än den sista fåfänga förvrängningen av ett system vars tid är förbi.

Kärleken är oövervinnlig, allsmäktig, allomfattande och total när den accepteras frivilligt av ett öppet hjärta, och mänsklighetens hjärta är nu öppet för godtagandet av sitt öde; att vakna upp till sitt naturliga och fullt medvetna tillstånd. Lita på den Gudomliga Planen och vet att allt tas om hand på bästa sätt.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Med så mycket Kärlek, Saul

www.johnsmallman.wordpress.com


SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska