invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, August 29, 2012

26.02.2012
via John Smallman, 26 feb 2012


Budskap från Saul

Alla skuggor kommer att ha skingrats då Verklighetens klarhet omger er.

Många av er känner er nerstämda och deprimerade då det förefaller som ert uppvaknande inte kommer närmare. Ni tycker att ni har hållit Ljuset, ändrat era attityder, utövat kärleksfullt uppträdande men ändå så händer inget som pekar på att era ansträngningar på något sätt skulle vara effektiva. Kom ihåg, illusionen slås för sin existens, det är en kollektiv egostruktur som uppehålls genom rädsla, lidande, och våld, och vad ni ser som händer, om ni fokuserar er på de dåliga nyheterna runtom planeten, så är det dess dödsryckningar. Den gör sina sista desperata försök att förnya sig själv, men dess grund faller sönder innan dess oundvikliga kollaps. Fortsätt att ha tro på Guds gudomliga plan för er att vakna upp in i det briljanta Ljuset av evig dag där allt som har orsakat er smärta och lidande kommer att vara borta, och kvar blir bara Verklighet, Kärlek, den absoluta lycksaligheten av att vara en med er Fader, komplett, glädjerik, och för evigt i Fred i den upplysta Kunskapen av Hans kärleksfulla omfamnande. Då kommer allt vara klart och alla skuggor kommer att ha skingrats då Verklighetens klarhet omger er.

Ni har arbetat på er väg hemåt mot denna härliga avslutning i spelet av separation i vilket ni har varit involverade under många livstider, och denna avslutning, detta uppvaknande in i medvetande om vilka ni i sanning är, närmar sig snabbt. Låt inte den synbarliga verkligheten av illusionen övertyga er att den är verklig, dra ner er till en moras av självtvivel och självanklagelser om ert förtjänande av att uppleva Guds kärlek för er, eller, än värre, till att tvivla på Guds existens. Ni är, har alltid varit, och kommer alltid att vara perfekta skapelser av er gudomliga Fader, för evigt som Ett med honom i Himlen – Paradis, Verklighet – för det finns ingen annan plats. Det är här ni är, och insikten om det, medvetandet om det, sanningen av detta kommer att visa er, en gång för alltid, att ni har varit sovande och drömde om en icke-plats som ni hade hittat på i era sinnen för att roa er själva. Nöjet tog slut och sedan dess har ni ansträngt er för att vakna upp, och ögonblicket för att detta händer ligger nu för handen.

Gud i sin obeskrivliga Kärlek och Vishet kunde inte och skulle inte ha låtit er bli kvar sovande och omedvetna om vilka ni verkligen är, vilket är anledningen till att Han försedde er med allt ni behövde för att vakna upp, och varför Han aktivt har uppmuntrat er att göra så sedan ni först ingick i detta overkliga tillstånd. Han vet att ni vill vakna upp, Han vet att ni har genomgått den mycket övertygande men helt overkliga upplevelsen av intensivt lidande, och Han vill bara att ni frigör er själva från denna mardröm genom att omfamna varandra i Kärleken som är ert sanna tillstånd. Kärlek är oändlig, ytterst komplett i sig självt, och inom Den kan inte något kärlekslöst någonsin vara närvarande. Ert uppvaknande är en process av att släppa allt som är oförenligt med detta gudomliga tillstånd, och ni har arbetat mot de under vad som förefaller som en oändligt lång tid.

Punkten vid vilken ni började inse dårskapen av att uppföra sig kärlekslöst var ögonblicket när det blev möjligt för er att tänka er att släppa illusionen, för det blev omedelbart uppenbart att vad ni så livligt upplevde kunde bara vara overkligt. I vilket fall som helst så var ni motvilliga att frigöra er från uppförandet som hade blivit endemiskt då ni sökte säkerhet, acceptans, och kärlek i denna underliga illusoriska miljö från vilken de hade undantagits.

Precis de uppförandena som ni trodde skulle skydda er var, och fortsätter att vara, de band som binder er till illusionen, för, som ni ofta har blivit påminda om, något kärlekslöst kan inte vara närvarande i ett tillstånd av Kärlek. Ni har varit motvilliga att frisläppa dem på grund av den intensiva känslan av otrygghet som illusionen ger er, och då ni ser runt omkring er ser ni ett intensivt lidande från vilket ni önskar att vara separerade. Men separation är lidande, det är inbillning att separation från andra ger er säkerhet och trygghet från attack, och gör det möjligt för er att attackera andra för att hålla er själva trygga. Då alla är Ett så är att attackera någon detsamma som att attackera er själva.

Er uppvaknandeprocess fortsätter att snabbt föra sig framåt då ert medvetande om denna sanning intensifieras och sprids, och fler och fler av er ämnar samarbeta i kärleksfullt uppförande som kommer att göra det möjligt att frigöra detta ängsliga behov att vara separata. Det förefaller många av er att ni har en fot i Verkligheten och en i illusionen – ni tror att det bara finns Enhet, att separation är en illusion, men ni upplever ändå separation. Detta koncept är i sig självt dock ett stort steg framåt. Och med varje steg framåt så ökar ni er acceleration mot er oundvikliga ankomst till er himmelska destination. Fortsätt bara att hålla ert Ljus högt; att göra så påminner er om ert gudomliga arv och stärker er intention att vakna upp, och detta kommer att assistera och uppmuntra andra att göra samma sak. Det är en acceptans av verkligheten av er Enhet och det hjälper att ytterligare skingra känslan av separation som binder er till illusionen. De band som kvarstår är mycket färre än någonsin tidigare och står nu nära till att brytas. Ni vet detta, så slappna av in i vissheten om ert förestående uppvaknande.

Med så mycket kärlek, Saul


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska